راهنمای تعمیر ماشین لباسشویی

لطفا برای استفاده از ماشین لباسشویی به نکات زیر توجه فرمایید

پس از مطالعه و بررسی مطالب زیر با شرکت فراز پشتیبان نماینده تعمیرات ماشین لباسشویی در انواع برندهای معتبر ( بوش - آ ا گ - زا نوسی - جنرال الکتریک - نف و ... ) در تماس باشید

لباس شویی روشن است اما آب نمیگیرد.

    شیر تغذیه آب ندارد :
    از جاری بودن آب شهر اطمینان حاصل کنید. در صورت وجود آب در لوله کشی منزل اشکال وجود دارد. نسبت به تعمیر آن اقدام نمایید.
    فیلتر ورودی شیر الکتریکی کثیف شده است :
    شیر آب تغذیه را ببندید و شیلنگ ورودی از شیر الکتریکی باز کنید و اگر توری شیر الکتریکی کثیف شده است آن را تمیز کنید.
    هیدرواستات خراب است :
    پلاتین مربوط به شیر برقی را در هیدرواستات ، با دمیدن در لوله ورودی آن ، مورد بررسی قرار دهید در صورت عدم رفع عیب هیدرواستات را تعویض کنید.
    تایمر خراب است :
    اتصال شیر به تایمر را بررسی کنید اگر معیوب است ، عیب آن را رفع کنید.

ماشین لباسشویی فقط آب می گیرد و عملیات بعدی آن متوقف می شود.

    هیدرواستات خراب است :
    پلاتین های مربوط به تغذیه موتور تایمر در هیدرواستات ، وصل نمی شود. می توانید با دمیدن در لوله ورودی هیدرواستات عملکرد پلاتین های هیدرواستات را مورد بررسی قرار دهید. در صورت مشاهده عیب در هیدرواستات آن را تعویض کنید.

    سیم رابط هیدرواستات به موتور تایمر قطع است :
    آن را تعویض کنید.
    موتور تایمر خراب است :

موتور خراب است و کار نمیکند که باید آن را تعویض نمود

        موتور کار میکند اما چرخ دندهها خراب است و حرکت موتور به چرخ دنده اصلی تایمر انتقال نمییابد. که بایستی چرخ دنده معیوب را تعویض کرد.

با این که ماشین خاموش است با باز کردن شیر تغذیه آب وارد مخزن می شود.    شیر الکتریکی خراب است


    خرابی شیر الکتریکی در این حالت مربوط به قسمت مکانیکی آن است. یعنی باید لاستیک سر اهرم فنر ، سوراخ شدن لاستیک یا دیافراگم شیر را مورد بررسی قرار داد و درصورت عدم رفع عیب آن را تعویض کنید.

ماشین در حالی که روشن است دائما آب میگیرد و آب داخل مخزن در سطح معینی نمیایستد و مخزن لبریز میشود.پس از کشیدن دگمه تایمر چراغ روشن نمیشود و ماشین هیچ گونه کاری انجام نمیدهد.

    پریز برق ندارد یا دوشاخه دستگاه خراب است :
    تعویض یا تعمیر کنید.
    سیمهای رابط یا کابل رابط معیوب است :
    آنها را تعویض کنید
    کلید قطع و وصل خراب است:
    بایستی تعویض شود.

  اتصالات کابل رابط به ترمینال در ماشین لباسشویی صحیح نیست


    محل اتصالات هادیهای کابل رابط در ترمینالها را بازدید نموده و در صورت مشاهده عیب آن را رفع کنید.

   میکرو سویچ لباسشویی خراب است

هادیها را از میکروسوچ باز کنید و توسط اهم متر قطع و وصل اهرم دستی آن ، وضعیت پلاتینهای آن را مورد آزمایش قرار دهید. در صورت خرابی میکروسویچ آن را تعویض کنید. چنانچه زبانه قفلدار ، اهرم میکروسویچ را خوب فشار نمیدهد، نسبت به رفع عیب آن اقدام کنید.

دستگاه برق دارد و چراغ روشن می شود اما دستگاه هیچ عملی ندارد.

    موتور تایمر لباسشویی خراب است :
    سیمهای موتور تایمر را از تایمر باز کنید و آن را مستقیما به برق بزنید. اگر موتور کار نکرد آن را تعویض کنید.
    چرخ دندهها خراب شدهاند و حرکت محور موتور به محور تایمر انتقال نمییابد : آن را تعویض کنید.

    هیدرواستات لباسشویی خراب است
    هیدرواستات را مورد بررسی قرار دهید. در صورت عدم رفع عیب آن را تعویض کنید.
    شیلنگ ورودی به هیدرواستات سوراخ شده یا چاک خورده است. در نتیجه هوای فشرده از آن خارج میشود :
    در صورتی که رفع عیب ممکن نباشد ، شیلنگ را تعویض کنید.


    هیدرواستات لباسشویی تنظیم  نیست :


    بر روی هیدرواستات پیچ تنظیمی وجود دارد که اگر دستکاری شود سبب میگردد تنظیم سطح آب در مخزن با مشکل روبرو شود. باید پیچ را تنظیم نمود.

ماشین لباسشویی نشت آب دارد.

    لاستیک دور در لباسشویی سوراخ شده است
    اگر دستگاه به میزان معینی آبگیری کرده باشد. لاستیک دور در را از نظر نشت آب مورد بررسی قرار دهید. اصولا در قسمت پایین لاستیک مقداری آب بعد از شستشو باقی میماند که املاح موجود در آن سبب خورندگی لاستیک شده و آن را سوراخ میکند. در صورت مشاهده سوراخهای ریز آن را آپارات کنید و لاستیک را 180 درجه بچرخانید تا قسمت آپارات شده در بالا قرار گیرد. در صورت عدم رفع عیب آن را تعویض کنید.

    مخزن لباسشویی سوراخ است
    در صورت امکان آن را تعمیر یا تعویض کنید.

اتصال شیلنگ ورودی به شیر الکتریکی درست برقرار نشده است :
    ضمن بازدید محل اتصال ، نسبت به اتصال صحیح شیلنگ به شیر الکتریکی اقدام گردد.
    لوله خرطومی مخزن به پمپ سوراخ شده است :
    ضمن بازدید لوله خرطومی ، نسبت به رفع عیب یا تعویض آن اقدام گردد.
    کاسه نمد ماشین لباسشویی خراب شده و از پشت مخزن زیر یاتاقان آب بیرون می ریزد :
    ماشین لباسشویی را خاموش کنید. آب آن را تخلیه نمایید و پس از باز کردن تسمه و پولی بزرگ و در آوردن محور بلبرینگ و کاسه نمد ، کاسه نمد را تعویض کنید.
    شیلنگ خروجی سوراخی دارد :
    آن را تعویض کنید.
    از پمپ آب ، آب خارج می شود :
    نسبت به رفع عیب آن اقدام شود. اگر کاسه نمد پمپ خراب بود ، تعویض شود.
    اتصال شیلنگ رابط بین شیر الکتریکی و محفظه جاپودری صحیح نیست یا شیلنگ مزبور سوراخ است :
    آن را تعویض کنید. یا رفع عیب نمایید.
    نحوی اتصال لوله لاستیکی رابط محفظه جاپودری به مخزن اشکال دارد یا لوله مزبور سوراخ شده است :
    نسبت به رفع عیب یا تعویض آن اقدام نمایید.

آب داخل مخزن لباسشویی گرم نمی شود.

    ترموستات تنظیم نیست :
    آن را تنظیم کنید.
    ترموستات خراب است :
    آن را تعویض کنید.
    المنت خراب است :
    آن را تعویض و هنگام نسب هیتر یا المنت جدید از چسب مخصوص برای آب بندی لاستیک المنت و مخزن استفاده نمایید.
    سیم رابط تایمر به المنت قطع است :
    سیم رابط را تعویض کنید.
    پلاتین تایمر مربوط به المنت خراب است :
    آن را تعویض کنید.


    خازن خراب است :
    خازن را تعویض کنید.
    سیم رابط خازن به موتور قطعی دارد :
    قطعی را برطرف کنید.
    سیم پیچ دور تند سوخته است :
    سیم پیچ را تجدید یا تعویض کنید.
    تایمر خراب است :
    صفحه پلاتین تایمر را تعویض کنید.
    ممکن است کلید حذف دور تند زده شده است :
    کلید حذف را آزاد کنید.

ماشین ضمن آب کشی ، شدید می لرزد.

    تایمر خراب است و دور تند و کند قاطی می کند :
    تایمر را تعویض کنید. یا صفحه پلاتینها را تعویض کنید.
    پمپ آب کار نمیکند و آب تخلیه نشده است :
    پمپ آب را بررسی کرده نسبت به رفع عیب آن اقدام کنید.
    تسمه خراب است :
    تسمه را تعویض کنید.
    یاتاقان یا بلبرینگها خراب است :
    آنها را تعویض کنید.
    پیچهای ایمنی باز یا شل شده اند :
    آنها را بسته یا محکم کنید.
    محور مخزن شستشو تاب دارد :
    آن را تعویض کنید.
    دستگاه تراز نیست :
    به وسیله پایهها دستگاه را تراز کنید.

دستگاه به طور کامل آب گیری میکند و صدای کار موتور شنیده میشود اما مخزن شستشو نمیچرخد.

    ممکن است تسمه پاره شده باشد :
    در صورت پاره شدن آن را تعویض کنید.

ماشین ضمن کار سر و صدا راه میاندازد.

    پولیها شل شده اند :
    آنها را تعویض کنید.
    یاتاقان محور مخزن خراب است :
    آن را تعویض کنید.
    جسم خارجی بین چیلک و مخزن شستشو گیر کرده است :
    آن را مورد بررسی قرار داده و نسبت به خارج ساختن آن اقدام کنید.
    بلبرینگهای موتور خراب شده اند :
    آنها را تعویض کنید.
    بلبرینگهای نگه دارنده محور مخزن خراب است :
    آنها را تعویض کنید.
    بار یا لباسهای ریخته شده در مخزن زیاد است :
    آنها را تعدیل کنید.

دستگاه لباسشویی آب گیری میکند. اما در همان لحظه آب تخلیه میشود. به عبارتی آب گیری تداوم دارد. اما سطح آب بالا نمیآید.

    شیلنگ خروجی به زمین افتاده است :
    شیلنگ را در حداقل 60 سانتیمتری از زمین قرار دهید.
    مخزن سوراخ شده است : تعمیر گاههای مجاز را در جریان امر قرار دهید.
    لوله خرطومی مخزن به پمپ سوراخ شده است :
    آن را تعویض کنید.
    فیلتر پمپ آب باز شده است :
    آن را در جای خود قرار دهید.

ماشین در قسمتی از برنامه توقف میکند.

    دندههای چرخ دنده تایمر خراب شده است :
    آن را تعویض کنید.
    سیمهای رابط تایمر به اجزای ماشین قطع است :
    آن را بررسی و تعویض کنید.

آب به قسمتهای مختلف جاپودری نمی ریزد.

    فرمان ورود آب به جاپودری صحیح نیست :
    اهرم رابط بین پیستون جاپودری و ولوم سر تایمر از جای خود خارج شده است که باید نسبت به نصب صحیح آن اقدام شود.

پودر ریخته شده تماما به مخزن شستشو انتقال نمییابد.

    جاپودری کثیف است
    جاپودری را از محفظه خارج کرده و آن را تمیز نمایید.

کف و آب از پشت لباسشویی محفظه بالایی مخزن نشت میکند.

    از پودر نامناسب لباسشویی استفاده شده است :
    نوع پودر باید از انواع مخصوص ماشین لباسشویی باشد.

 


ماشین کاملا آب گیری می کند اما موتور شستشو به کار نمی افتد.

    هیدرواستات خراب است :
    هیدرواستات پلاتین مربوط به موتور تایمر را به کار نمیاندازد. آن را تعویض کنید.
    سیم رابط هیدرواستات به موتور تایمر قطع است :
    سیم رابط را بررسی و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.
    موتور تایمر خراب است :
    آن را تعویض کنید.
    چرخ دنده رابط موتور به چرخ دنده اصلی تایمر خراب است :
    آن را تعویض کنید.
    خازن خراب است. یا سیمهای رابط خازن به موتور خراب است :
    نسبت به رفع یا تعویض خازن هادی آن اقدام شود.
    پلاتینهای تایمر موتور خراب است :
    صفحه پلاتینها را تعویض کنید.
    موتور شستشو خراب است :
    ضمن بررسی موتور ، اگر عیب رفع نشود سیم پیچی موتور تجدید یا تعویض شود.
    تسمه زیاد سفت شده است :
    تسمه رکلاژ شود.

بعد از آبگیری ، موتور چند لحظه به کار میافتد و سپس از کار میافتد.

    رله اورلود خراب است
    آن را تعویض کنید.
    موتور نیم سوز شده است :
    سیم پیچ موتور را تجدید یا تعویض کنید.
    بار ماشین زیاد است :
    بار ماشین را تعدیل کنید.
    تسمه سفت بسته شده است :
    تسمه را رکلاژ کنید.

ماشین کار میافتد اما پمپ آب ، آب کثیف را از داخل مخزن تخلیه نمیکند.

    فیلتر پمپ آب کثیف است :
    فیلتر را باز کرده و آن را تمیز کنید.
    پلاتین تایمر مربوط به پمپ خراب است :
    صفحه پلاتین یا پلاتین را تعویض کنید.
    پمپ آب گیرپاچ کرده است :
    پمپ آب را باز کرده و رفع گیرپاچ شود.
    شیلنگ خروجی تاخورده است :
    تاخوردگی را درست نمایید.

لباسشویی کلیه کارها را انجام میدهد اما دور تند ندارد و آب کشی نمیکند.

021-86024027 : تلفن تعمیرات
 

 

تعمیر ماشین لباسشویی خود را به چه شرکتی بسپارم؟

تعمیر ماشین لباسشویی خود را به چه شرکتی بسپارم؟ ماشین های لباسشویی برای بیشتر خانواده ها یکی از لوازم خانگی ضروری ...
ادامه مطلب

چیزهایی که درباره کد ارور ماشین لباسشویی زانوسی باید بدانید

چیزهایی که درباره کد ارور ماشین لباسشویی زانوسی باید بدانید شاید برای برخی از افراد، ماشین لباس شویی زانوسی به اندازه ی سایر برند های تولید کننده لوازم خانگی شناخته شده نباشد، اما این تولیدکننده ی ایتالیایی مدت هاست که ...
ادامه مطلب

چه عواملی باعث پرنشدن آب ماشین لباسشویی می شوند؟

شاید بتوانید خودتان مشکل پر نشدن آب ماشین لباسشویی را حل کنید پر نشدن آب ماشین لباسشویی یکی از رایج ترین مشکلاتی است که بیشتر افراد با آن برخورد می کنند. بسیاری از مشتریانی ...
ادامه مطلب

بررسی و خرید ماشین لباس شویی الکترولوکس (بروزرسانی 2018)

بررسی و خرید ماشین لباس شویی الکترولوکس (بروزرسانی 2018) اگر قصد سفر به کشور سوئد را دارید اما امکان تامین هزینه های این سفر را ندارید، ما به شما پیشنهاد می کنیم که ماشین لباس شویی ...
ادامه مطلب

بررسی ماشین های لباس شویی بوش (بروزرسانی 2018)

بررسی ماشین های لباس شویی بوش (بروزرسانی 2018)
ادامه مطلب

لباس های خود را با بهترین ماشین های لباسشویی درب بالا شستشو دهید

لباس های خود را با بهترین ماشین های لباسشویی درب بالا شستشو دهید با معروف شدن ماشین های لباسشویی درب جلو ماشین های لباسشویی درب بالا که با نام های ماشین لباسشویی سطلی یا دو قلو هم شناخته می شوند کمتر ...
ادامه مطلب

6 مشکل و خرابی رایج ماشین های لباس شویی اتومات

6 مشکل و خرابی رایج ماشین های لباس شویی اتومات با وجود راحتی و آسایشی که ماشین های لباس شویی اتومات برای ما به ارمغان آورده اند، اما دردسرهای خاص خودشون رو هم دارند. بله، مشکلات و خرابی های مکرر ناشی از عدم مراقبت درست ...
ادامه مطلب

دکمه ریست ماشین لباسشویی چیست و چگونه کار می کند؟

دکمه ریست ماشین لباسشویی چیست و چگونه کار می کند؟ بیشتر ماشین های لباسشویی جدید دارای قابلیت ریست Reset شدن دارند که به شما این امکان را می دهد تا زمانی که مشکلی پیش آمد و نتوانستید متوجه بشوید که باید چکار کنید ماشین ...
ادامه مطلب

بررسی و خرید ماشین لباسشویی زانوسی Zanussi ZWF01483WR

بررسی و خرید ماشین لباسشویی زانوسی Zanussi ZWF01483WR
ادامه مطلب

ساخت ماشین لباسشویی زانوسی از کجا شروع شد؟

ساخت ماشین لباسشویی زانوسی از کجا شروع شد؟       زانوسی، تولید کننده لوازم خانگی کار خود را در سال 1916 میلادی در ایتالیا شروع کرد. این ...
ادامه مطلب

تعمیر ماشین لباسشویی بکو BEKO

بکو یک برند معروف و با کیفیت ترکیه ای بوده که در تولید و عرضه لوازم خانگی شهرت دارد. این کمپانی توسط شخصی به نام وهبی کوچ تاسیس شد و چند سال بعد توسط یک شرکت آلمانی خریداری و بیش از پیش به شهرت رسید. ماشین لباسشویی بکو BEKO یکی از محصولات ...
ادامه مطلب

تعمیر ماشین لباسشویی کندی CANDY

کندی یک کمپانی بسیار معروف و مشهور ایتالیایی بوده که قریب به 68 سال است، در زمینه تولید لوازم خانگی فعالیت می کند و به دلیل کیفیت بالا و استفاده از قطعات درجه یک توانسته بازار بسیار فعالی را در سراسر دنیا برای خود فراهم کند. در ایران هم محصولات ...
ادامه مطلب

تعمیر ماشین لباسشویی زیروات

به دلایل مختلفی ممکن است، نیاز به تعمیر ماشین لباسشویی زیروات باشد. این دستگاه عموما بعد از اینکه مدتی مورد استفاده قرارگرفت، اگر سرویس و نگهداری درستی نشده باشد، دچار اشکلاتی شده که باید توسط یک تعمیرکار حرفه ای بررسی شود. مشکلاتی که ممکن ...
ادامه مطلب

تعمیر لباسشویی هاردستون HARDSTONE

تعمیر وسایل برقی به عنوان یک حرفه تخصصی و مهم شناخته می شود اما برخی افراد گمان می کنند با در دست داشتن یک آچار می توانند همه وسایل برقی خانه شان را تعمیر کنند که این البته کاملا اشتباه است و می تواند صدمات بیشتری هم به وسیله وارد کند. لباسشویی ...
ادامه مطلب

تعمیر ماشین لباسشویی وستینگهاوس Westinghouse

ماشین لباسشویی به عنوان یک وسیله مهم و ضروری در دنیای پر مشغله امروز شناخته می شود و با اختراع آن خدمت بزرگی به زندگی بشر و راحتتر زندگی کردن آن شد. ماشین لباسشویی ها عموما جزو وسایل برقی گران قیمت محسوب می شوند، برای همین خانواده ها و اماکنی ...
ادامه مطلب

تعمیر ماشین لباسشویی زانوسی

ماشین لباسشویی زانوسی یکی از ماشین لباسشویی های با کیفیت و با قدرت موتور بالاست. این مدل لباسشویی حتما باید به شیوه مناسب و دقیق نصب شده و قطعات و لوله ها و خروجی آب آن قبل از استفاده چک شود و شرکت نصب کننده هم به صورت مستقیم توسط یک نصاب ...
ادامه مطلب

تعمیر ماشین لباسشویی زیمنس

 ماشین لباسشویی در دنیای مدرن امروز به یک ابزار بسیار مهم و کارآمد در خانه ها و هتل ها و همه مکان های مرتبط تبدیل شده است. بدون در اختیار داشتن یک ماشین لباسشویی خوب و قوی خیلی از کارها و امورات زندگی عقب خواهد افتاد و با توجه به قیمتهای ...
ادامه مطلب

عمر مفید ماشین لباسشویی چقدر است؟

عمر مفید ماشین لباسشویی چقدر است؟   ماشین های لباسشویی در دو نوع وارد بازار می شوند، ...
ادامه مطلب

گرانترین ماشین لباسشویی کدام است؟

ماشین لباسشویی دارای برندها و مدل های مختلفی در بازار می باشد که هر کدام قیمت خاص خود را دارند. در این مطلب قصد داریم تعدادی از گرانترین ماشین های لباسشویی را معرفی کنیم.
ادامه مطلب

چرا باید ماشین لباسشویی سامسونگ مدل 1255 بخرم؟

در این نوشتار قصد داریم تا یکی از مدل های ماشین لباسشویی از برند سامسونگ را مورد بررسی قرار دهیم.
ادامه مطلب

تعمیر ماشین لباسشویی آریستون

ماشین لباسشویی یکی از لوازم خانگی ضروری و مهم است که شست و شوی لباس ها را بسیار ساده کرده است. حال تصور کنید که ماشین لباسشویی شما دچار مشکل شود و امکان استفاده از آن را نداشته باشید. در چنین شرایطی با زحمت زیادی مواجه خواهید شد و باید هر ...
ادامه مطلب

کدام برندهای ماشین لباسشویی ایرانی با خارجی ها رقابت میکنند

در حال حاضر برندهای مختلفی در حوزه لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران فعالیت می کنند. برخی از این برندها خارجی بوده و برخی دیگر داخلی هستند. ماشین لباسشویی نیز در همین زمره قرار می گیرد و انواع مدل های ماشین لباسشویی داخلی و خارجی در بازار کشورمان ...
ادامه مطلب

نصب ماشین لباسشویی سامسونگ مدل q1479

اگر قصد خرید ماشین لباسشویی را دارید باید حتما به موضوع گارانتی و خدمات تعمیر ماشین لباسشویی دقت نمایید. این خدمات علاوه براینکه در زمان سرویس و تعمیر ماشین لباسشویی مورد نیاز خواهد بود در مرحله نصب ماشین لباسشویی نیز ضروری می باشد. در ادامه ...
ادامه مطلب

6 ویژگی برتر ماشین لباسشویی بوش

برند بوش یکی از مطرح ترین برندهای تولید کننده لوازم خانگی در سطح جهان است که انواع تولیدات آن در کشورمان نیز وجود دارد. از جمله مهم ترین لوازم تولیدی کمپانی بوش مربوط به ماشین های لباسشویی آن می شود که در اینجا قصد داریم ویژگی های برتر ماشین ...
ادامه مطلب

خصوصیات منحصر به فرد ماشین لباسشویی زانوسی

زانوسی یکی از برندهای لوازم خانگی است که هم اکنون محصولات آن در کشورمان نیز وجود دارد. یکی از معروف ترین و پرفروش ترین محصولات این برند ماشین لباسشویی زانوسی می باشد. در ادامه این مطلب قصد داریم تا خصوصیات منحصر به فرد ماشین لباسشویی زانوسی ...
ادامه مطلب

طریقه حمل ماشین لباسشویی

اگر پیش از این درگیر اسباب کشی منزل بوده باشید حتما سختی ها و دردسرهای این کار را متوجه شده اید. به تمام دردسرهای اسباب کشی باید نگرانی برای انواع لوازم را نیز اضافه کرد. این نگرانی به ویژه در زمان حمل لوازمی مانند ماشین لباسشویی و یخچال ...
ادامه مطلب

تعمیر ماشین لباسشویی هاردستون

در برخورد با دیگران شاید اولین موردی که توجه آنها را جلب کند، لباس های شما باشد. بنابراین بر تن داشتن لباس های تمیز و آراسته برای هر فرد دارای اهمیت است. ماشین لباسشویی یکی از ضروری ترین لوازم خانگی ست که در هر خانه حداقل یک بار در هفته مورد ...
ادامه مطلب

10 ویژگی مهم ماشین های لباسشویی آاگ

در حال حاضر برندهای مختلفی در حوزه انواع لوازم خانگی در سطح جهان و همچنین در کشورمان فعالیت می کنند. یکی از برندهای معروف در حوزه لوازم خانگی برند آاگ می باشد که در این مطلب قصد داریم به بررسی ماشین های لباسشویی این برند مطرح بپردازیم.< ...
ادامه مطلب

چرا باید ماشين لباسشويي اسنوا مدل SWM-841 بخرم؟

یکی از برندهای ایرانی که در حال حاضر با برندهای خارجی در زمینه لوازم خانگی رقابت می کند برند اسنوا است. در این مقاله قصد داریم تا یکی از مدل های محبوب ماشین لباسشویی اسنوا را مورد بررسی قرار دهیم.
ادامه مطلب

بررسی قیمت ماشین های لباسشویی

یکی از مهم ترین مسائل در خرید انواع لوازم خانگی از جمله ماشین لباسشویی مربوط به قیمت آن می شود. در این مطلب قصد داریم تا ضمن معرفی چند مدل ماشین لباسشویی به بررسی قیمت های آنها با یکدیگر نیز بپردازیم.
ادامه مطلب

نصب ماشین لباسشویی اسنوا مدل اکتا

نصب ماشین لباسشویی یکی از مهم ترین مراحل استفاده از این دستگاه می باشد که اگر توسط افراد متخصص و حرفه ای انجام نشود ممکن است باعث ایجاد مشکل و حتی خسارت شود. در صورتی که ماشین لباسشویی شما گارانتی دارد کافی است که با شماره تلفن های مرکز گارانتی ...
ادامه مطلب

تعمیر ماشین لباسشویی ایندزیت

در خرید یک ماشین لباسشویی باید نهایت دقت را داشته باشید تا یک ماشین لباسشویی باکیفیت و بادوام را خریداری نمایید. اگر در خرید ماشین لباسشویی تنها به قیمت آن فکر کنید و یک ماشین لباسشویی ارزان را خریداری نمایید که کیفیت ساخت پایین دارد بعد ...
ادامه مطلب

بوش یا آاگ کدام برند در کدام محصول در ایران از محبوبیت بیشتری برخوردارند؟

لوازم خانگی یکی از پرسودترین صنعت های جهان به شمار می رود که کمپانی های مختلفی در آن فعال می باشند. در کشور ما هم برندهای مختلفی در زمینه تولی و عرضه انواع لوازم خانگی فعال می باشند. بوش و آاگ از معروف ترین و محبوب ترین برندهای فعال در حوزه ...
ادامه مطلب

برندهای ماشین لباسشویی که در ایران کمتر می‌بینیم

برخی از برندهای ماشین لباسشویی به دلایل مختلفی در بازار کشورمان کمتر به چشم می خورند. در این مطلب قصد داریم تا تعدادی از ماشین های لباسشویی که کمتر در ایران می بینیم را مورد بررسی قرار دهیم.
ادامه مطلب

آیا ماشین لباسشویی وجود دارد که لباسهایمان را با اطمینان به آن بسپاریم؟

ماشین لباسشویی وسیله ای بسیار کاربردی است که زحمت شستن لباس را بسیار کم کرده و باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می شود. اما گاها پیش می آید که لباس های ریخته شده در ماشین لباسشویی نه تنها به خوبی تمیز نمی شوند بلکه باعث ایجاد مشکل برای لباس ...
ادامه مطلب

چرا باید ماشین لباسشویی آاگ مدل L8FS86699 بخرم؟

کمپانی آاگ یکی از معروف ترین و بهترین کمپانی های تولیدکننده لوازم خانگی در سطح جهان می باشد. در این مطلب قصد داریم تا یکی از مدل های ماشین لباسشویی این برند محبوب را به شما معرفی کنیم.
ادامه مطلب

چرا باید ماشین لباسشویی بوش مدل 2790 بخرم؟

اگر قصد خرید ماشین لباسشویی را دارید در این مطلب همراه ما باشید تا یکی از بهترین مدل های ماشین لباسشویی موجود در بازار را به شما معرفی کنیم.
ادامه مطلب

نصب ماشین لباسشویی بوش مدل 32890

به نظر شما اهمیت و ضرورت وجود گارانتی معتبر برای لوازم خانگی به چه دلیل است؟ احتمال پاسخ می دهید که گارانتی لوازم خانگی در هنگام خراب شدن دستگاه و نیاز به سرویس و تعمیر مفید خواهد بود. در درست بودن این موضوع شکی وجود ندارد اما اهمیت دیگر ...
ادامه مطلب

ارتباط خدمات پس از فروش با خرید یک ماشین لباسشویی مناسب

 در خرید ماشین لباسشویی باید به نکاتی دقت کنید که یکی از مهم ترین آنها خدمات پس از فروش و تعمیر ماشین لباسشویی می باشد. در ادامه قصد داریم تا ضمن بیان نکات مهم در خرید ماشین لباسشویی در مورد خدمات پس از فروش این کالا نیز صحبت کنیم. ...
ادامه مطلب

چرا باید ماشین لباسشویی ال جی مدل f1496tdt24 بخرم؟

در این مطلب قصد داریم تا یکی از مدل های محبوب ماشین لباسشویی از برند ال جی را به شما معرفی کنیم.
ادامه مطلب

آیا ماشین لباسشویی ایرانی بخریم؟

یکی از مسائل مهمی که در خرید لوازم خانگی وجود دارد این است که کدام مدل و کدام مارک را برای لوازم خانگی خود انتخاب کنیم. برندهای مختلفی در سرتاسر جهان در حوزه تولید انواع لوازم خانگی فعالیت می کنند و همین موضوع کار انتخاب این لوازم را تا حدی ...
ادامه مطلب

نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی آاگ مدل 98699

به طور معمول نصب ماشین لباسشویی توسط مراکز گارانتی این نوع دستگاه انجام می شود. اما ممکن است شما یک ماشین لباسشویی دست دوم یا بدون گارانتی را خریداری کرده باشید یا اینکه محل سکونت خود را تغییر داده باشید و نیاز به نصب مجدد ماشین لباسشویی ...
ادامه مطلب

آیا خدمات پس از فروش و تعمیرات لباسشویی ها در ایران همانند کشور های خارجی میباشد؟

یکی از مهم ترین نکاتی که باید در خرید هر نوع وسیله ای از جمله لوازم خانگی به آن توجه کنید مسئله خدمات پس از فروش است. احتمال بروز مشکل در هر نوع لوازم خانگی پس از مدتی وجود داشته و در نتیجه ضروری است که خدمات پس از فروش محصول خریداری شده ...
ادامه مطلب

علت ورود جریان برق به بدنه ماشین لباسشویی چیست:

در استفاده از وسایل برقی همواره باید احتیاط کرد چرا که احتمال برق گرفتگی وجود دارد ولی این مسئله در مورد وسایل برقی که هم با جریان برق و هم با آب کار می کنند اهمیت بیشتری خواهد داشت چرا که آب و برق دشمن یکدیگر بوده و این برق گرفتگی قطعا کشنده ...
ادامه مطلب

آیا ماشین های لباسشویی گران قیمت هم نیاز به تعمیرات دارد

برخی تصور می کنند که در صورت خرید لوازم گران قیمت دیگر هیچ مشکلی در زمینه استفاده از این لوازم نخواهند داشت و خراب شدن این لوازم غیر ممکن است. اما باید گفت که حتی گران قیمت ترین وسیله موجود در بازار هم ممکن است در همان روز اول استفاده دچار ...
ادامه مطلب

برای نصب ماشین لباسشویی باید از کجا شروع کنیم؟

یکی از مسائل مهم در رابطه با انواع لوازم خانگی موضوع نصب و راه اندازی آنها می باشد. در صورتی که در مرحله نصب و راه اندازی لوازم خانگی درست عمل نکنید ممکن است موجب به وجود آمدن مشکل در دستگاه شوید. یکی از لوازم خانگی که نصب آن نیاز به دقت ...
ادامه مطلب

آیا لباس‌های گران‌قیمت خود را با ماشین لباسشویی بشوییم؟

شست وشوی لباس ها با ماشین لباسشویی باعث شده که اعضای خانواده به ویژه بانوان زحمت شستن لباس ها را به خود نداده و فقط لباس های کثیف را داخل ماشین لباسشویی ریخته و منتظر شوند تا شست وشوی ماشینی انجام شود. اما سؤالی که همواره در مورد شست وشوی ...
ادامه مطلب

ماشین لباسشویی بوش بخرم یا آاگ ؟

همواره انتخاب و خرید لوازم خانگی جزو انتخاب های چالش برانگیز خانواده ها بوده است. اینکه کدام برند و کدام مدل از لوازم خانگی بهتر است و کیفیت بالاتری دارد همیشه یک سوال اساسی برای خریداران این نوع کالاها می باشد. ماشین لباسشویی نیز یکی از ...
ادامه مطلب

آیا باید ماشین لباسشویی گران قیمت بخریم؟

خرید لوازم خانگی همواره جزو مهم ترین خریدهای هر خانواده ای است و دقت در آن می تواند موجب یک عمر راحتی باشد. یکی از این لوازم خانگی ماشین لباسشویی است. در خرید ماشین لباسشویی همواره این سوال وجود دارد که آیا باید یک ماشین لباسشویی گران قیمت ...
ادامه مطلب

علت نشتی ماشین لباسشویی و رفع آن:

در استفاده از هر نوع برند ماشین لباسشویی یک واقعیت غیر قابل انکار وجود دارد و این که هیچگاه نمی توان با اطمینان بیان نمود که ماشین لباسشویی ما خراب نمی شود. بلکه حتی اگر به بهترین شکل ممکن از ماشین لباسشویی استفاده و نگهداری کنید باز هم ممکن ...
ادامه مطلب

آیا ماشین لباسشویی آب زیادی مصرف میکند؟

ماشین لباسشویی به عنوان یک وسیله مدرن و الکترونیکی توانسته کمک بسیاری زیادی را در شستن انواع لباس کند و از طریق آن تا حد زیادی در وقت افراد صرفه جویی شده است. با وجود این موضوع اما بسیاری از افراد سوال می کنند که آیا ماشین لباسشویی آب زیادی ...
ادامه مطلب

راهنمای استفاده صحیح از ماشین لباسشویی

اغلب افراد گمان می کنند که اگر برای خرید ماشین لباسشویی به سراغ برندهای معتبر بروند وسیله آن ها هیچ گاه عیب پیدا نخواهد کردم اما لازم است بیان کنیم که اگر طرز استفاده صحیح از ماشین لباسشویی را ندانید حتی بهترین برند ماشین لباسشویی را خراب ...
ادامه مطلب

از دست رسوب های دیگ ماشین لباسشویی خلاص شوید:

در داخل ماشین لباسشویی دیگ شست و شو وجود دارد که لباس ها در این قسمت قرار گرفته و آب از منافذ موجود در دیگ وارد و همچنین تخلیه می شود. پس تمیز بودن و باز بودن منافذ دیگ ماشین لباسشویی نقش مهمی را در کیفیت شست و شو و همچنین سلامت وسیله بازی ...
ادامه مطلب

فیلتر ماشین لباسشویی خود را تمیز کنید:

فیلترها نقشه تصفیه کنندگی محیط را برعهده دارند. مثلا فیلتر هوا، آلودگی های هوا را گرفته و هوای پاکیزه را در اختیار ما قرار می دهد. فیلتر ماشین لباسشویی نیز وظیفه دارد مواد اضافی که ممکن است به دیگ ماشین لباسشویی آسیب وارد کند را در خود نگه ...
ادامه مطلب

چگونه نوار لاستیکی دور درب ماشین لباسشویی را عوض کنیم؟

اگر به داخل ماشین لباسشویی نگاه کنید یک نوار پلاستیکی مشاهده خواهید کرد که بدنه ماشین لباسشویی را به دیگ شست و شو وصل می کند. نوار پلاستیکی دور درب ماشین لباسشویی دو وظیفه را بر عهده دارد: 1- این نوار کمک می کند که ...
ادامه مطلب

چگونه تشخیص دهیم که ماشین لباسشویی نیاز به سرویس و تعمیر دارد؟

چگونه تشخیص دهیم که ماشین لباسشویی نیاز به سرویس و تعمیر دارد؟
ادامه مطلب

چگونه ماشین لباسشویی را تراز کنیم

با توجه به این که ماشین لباسشویی یکی از مهمترین وسایل برقی خانگی است که خراب شدن آن منجر به اختلال در بخشی از امور خانه می شود لذا شما باید همیشه در نگهداری از این وسیله دقت کرده و به درستی از آن استفاده کنید. شاید این مشکل برای شما نیز به ...
ادامه مطلب

چگونه از شر بوی بد ماشین لباسشویی خلاص شویم

یکی از مشکلاتی که ممکن است شما نیز در مورد ماشین لباسشویی خود با آن مواجه شوید، مسئله بوگیر شدن ماشین لباسشویی است. حتما تا به حال این معضل برای شما رخ داده است. می دانید که اگر دیگ شست  و شو بو بگیرد از این پس لباس های شما هم در زمان ...
ادامه مطلب

چه عواملی منجر به خرابی ماشین لباسشویی می شود؟

ماشین لباسشویی یک ازم همترین وسایل برقی هر خانه ای است که خراب شدن آن منجر می شود بخشی از امور نظافتی خانه مختل شود. مسلما در این شرایط لباس های کثیف انباشته شده و همین مسئله می تواند بسیار آزار دهنده باشد. به ویژه این که اگر از زمان خرابی ...
ادامه مطلب

5 ماشین لباسشویی برتر سال 2018

یکی از ضروری ترین لوازم موجود در هر خانه ای ماشین لباسشویی است. شرکت های مختلفی در سطح جهان در زمینه تولید ماشین لباسشویی فعالیت کرده و انواع ماشین لباسشویی را در مدل های مختلف وارد بازار می کنند. با توجه به تنواع بالای ماشین لباسشویی در ...
ادامه مطلب

عیب یابی ماشین لباسشویی(قسمت دوم)

ممکن است شما تا به حال با مشکل خرابی ماشین لباسشویی روبرو شده باشید. متاسفانه این مسئله می تواند بخشی از نظافت منزل را مختل کند. اما هر عیبی که در ماشین لباسشویی به وجود می آید به این معنا نیست که نیاز به تعمیرات دارد بلکه ...
ادامه مطلب

عیب یابی ماشین لباسشویی

بخشی از نظافت منزل بر عهده ماشین لباسشویی است. در صورتی که خرابی در این وسیله رخ بدهد مسلما در امور خانه اختلال ایجاد می شود چرا که شستن البسه امکان نداشته و در نتیجه حجم عمده ای از لباس های کثیف جمع خواهد شد. 
ادامه مطلب

تعمیر ماشین لباسشویی-(بخش سوم)

تعمیر ماشین لباسشویی - ماشین لباسشویی
ادامه مطلب

تعمیر ماشین لباسشویی-(بخش اول)

لباسشویی، ماشین لباسشویی،تعمیر ماشین لباسشویی
ادامه مطلب

تعمیر ماشین لباسشویی-(بخش دوم)

تعمیر ماشین لباسشویی - ماشین لباسشویی
ادامه مطلب

تعمیر ماشین لباسشویی-(بخش اول)

تعمیر ماشین لباسشویی - ماشین لباسشویی
ادامه مطلب

تشخیص مشکل تخلیه ماشین لباسشویی

اگر ماشین لباسشویی تان کف میدهد یا آب پس میدهد یکی از دو مشکل زیر را دارد: یا آبکشی به طور صحیح و کامل انجام نمیشود و یا آبکشی درست است و بعد از آن ...
ادامه مطلب

سوالات متداول مربوط به ماشین لباسشویی

برای یک لباسشویی درب از بالا، یک قانون سر انگشتی آن است که لباس ها را در محفظه شستشو به گونه ای قرار دهید که نهایتا به بالای محور همزن آن برسد. برای ماشین های درب از جلو، تا جایی که کل فضا پر شود می توانید در آن لباس قرار دهید، البته بدون اینکه فشاری ...
ادامه مطلب

چطور از ماشین لباسشویی خود مراقبت کنید-قسمت دوم

اینکه تعمیر ماشین لباسشویی شما کف و دیوارهای محلی که قرار دارد را بلرزاند، غیرعادی است. اگر ماشین شما دقیقا تراز نباشد، و هر چهار پایه آن روی زمین ...
ادامه مطلب

چطور از ماشین لباسشویی خود مراقبت کنید-قسمت اول

در مواردی که شیلنگ های آب لباسشویی شما پاره شود یا سیستم کنترل سطح آب درست کار نکند، با مشکل جدی نشت آب به فضای خانه مواجه می شوید.
ادامه مطلب

تفاوت بین یک ماشین درب از جلو با ماشین درب از بالا چیست؟

فرآیند شستشو در ماشین های درب از جلو و درب از بالا کمی متفاوت است، پس بیاید با جزئیات بیشتری این دو را بررسی کنیم
ادامه مطلب

آیا ماشین های لباسشویی به برنامه های زیادی نیاز دارند؟

اگر فقط یک وسیله برقی برای منزل باشد که برای بیشتر ما زندگی بدون آن ممکن نیست، آن وسیله ماشین لباسشویی است. اگر فقط چند روز یا هفته بدون ماشین لباسشویی کار خود را انجام دهید، متوجه می شوید که چقدر شستن لباس ها با دست کار سختی است.
ادامه مطلب

چرا ماشین های لباسشویی به برنامه ها (چرخه های شستشوی) زیادی نیاز دارند؟

ماشین شما نمی داند که شما چه چیزی را در آن قرار داده اید و نمی تواند به صورت اتوماتیک بفهد که یک بلوز پشمی ظریف به چه میزان شستشویی نیاز دارد چون ماشین لباسشویی نمی ...
ادامه مطلب

برنامه شستشوی ماشین لباسشویی

تمام بخش های مهم ماشین لباسشویی به صورت الکترکی کنترل می شود، از جمله درام داخلی، شیرها، پمپ و المنت گرمایی. برنامه ریز مثل رهبر یک ارکستر است که این قسمت ها را طی ترتیب از قبل مشخص شده فعال و یا غیرفعال می کند و روندی مشابه ...
ادامه مطلب

قسمت های مختلف یک ماشین لباسشویی

در یک ماشین درب از بالا، که بیشتر در آمریکا و آسیا مورد استفاده است، شما درپوشی را از بالا باز می کنید و لباس های تان را از بالا درون درام می ریزید. درام روی یک محور عمودی نصب شده است اما حرکت نمی کند. به جای آن بازویی در وسط ...
ادامه مطلب

نکات بهداشتی استفاده از لباسشویی-قسمت دوم

در مقاله قبل با نام نکات بهداشتی استفاده از لباسشویی-قسمت اول به نکات بهداشتی مهم درباره استفاده از  ادامه مطلب

نکات بهداشتی استفاده از لباسشویی-قسمت اول

در زندگی مدرن قرن 21 لباسشویی  جزئی جدایی ناپذیر از هر آشپزخانه ای است . این دستگاه علاوه بر این که پروسه شستشوی لباس را بسیار کوتاه تر و ساده ...
ادامه مطلب

نحوه کارکرد و نصب ماشین لباسشویی

دانستن این نکته مهم است بعضی از این شرکت ها در واقع زیر مجموعه ای  از شناخته شده ترین برندها مثل ویرپول هستند  ،لباسشویی هایی  تحت نام برندهای Kenmore، Frigidaire و Maytag . تماما زیر مجموعه هستند بنابر همین موضوع، ...
ادامه مطلب

جدیدترین امکانات لباسشویی ها

 اگر معمول پارچه های با جنس مختلف و سطوح مختلفی از کثیفی را می شویید، ماشینی را انتخاب کنید که چرخه های شستشویی مثل "Soak Extra"، "Delicate و " "Rinse Second . "دارند یکی از گزینه های جدیدتر "Steam "است که با آب بسیار داغی ...
ادامه مطلب

انواع مخزن لباسشویی

با وجود تمام امکانات و تجهیزاتی که در این وسایل استفاده می شود، تمام لباسشویی ها اساسا از یک محفظه بزرگ تشکیل شده اند که پر از آب ...
ادامه مطلب

انواع لباسشویی را بشناسید

ماشین های درب از بالا با محور گردنده، از نوع قدیمی است اگرچه آنها خیلی ارزان اند . (350 تا 700 دلار ولی آب زیادی مصرف می کنند، سر و صدا دارند و می توانند به ) لباس ها آسیب برسانند . همچنین برای گرم کردن آب، انرژی زیادی را ...
ادامه مطلب

راهنمای ظرفیت و نوع لباسشویی

اگر خانواده بزرگ و با لباس های زیاد برای شستشو دارید، ظرفیت ماشین لباسشویی شما نکته مهمی است که باید مد نظر قرار داده شود این نکته را در نظر بگیرید که یک ...
ادامه مطلب

اندازه و جای مناسب ماشین لباسشویی

بیشتر فضاهای مربوط به لباسشویی در خانه ها به گونه ای ساخته شده اند تا لباسشویی ها و خشککن های استاندارد ساید بای ساید با عرض 27 اینچ  را در خود جای دهند .اما ظرفیت لباسشویی ها و خشککن ها دیگر جوابگو زندگی امروزی نیست و ...
ادامه مطلب

بهترین ماشین لباسشویی های موجود در بازار-قسمت دوم

این ماشین لباسشویی از برند ویرپول با ظرفیت مخزن بالا، تنوع برنامه های شستشو و امتیازات درخشانی که از کاربران گرفته قطعا یکی از بهترین گزینه های موجود در بازار است . این لباسشویی ویرپول با ظرفیت ...
ادامه مطلب

بهترین ماشین لباسشویی های موجود در بازار

با وجود صد ها مدل مختلف در بازار یافتن یک ماشین لباسشویی ایده آل میتواند چالش بزرگی باشد. پیشرفت تکنولوژی و بخصوص صنعت کامپیوتر موجود افزایش چشمگیر کارایی و بازده دستگاه ها شده. به همین دلیل اگرچه تمام ماشین های لباسشویی موجود ...
ادامه مطلب

چگونگی تعمیر ماشین لباسشویی در حالتی که روشن نمی‌شود(بخش دوم)

گذشته از تعمیر شرح داده شده در بخشی تحت عنوان "سوئیچ استارت و تایمر" در بالا، مالکین ماشین‌های لباسشویی بارگیری از بالا نیز باید اطمینان حاصل کنند که خود دکمه گردان در تایمر سالم است. آیا این ازطریق محور، روشی که فرض می‌شود، سوئیچ را به ...
ادامه مطلب

چگونه یک ماشین لباسشویی که دارای سروصدا است را تعمیر کنیم؟

در هنگام تعمیر ماشین لباسشویی در حال ایجاد صدای قرچ قرچ یا خرد کردن استف و قسمت بالایی محرک به صورت هموار حرکت نمی‌کند، یا درواقع در جای خود مسدود شده است، بررسی چرخ‌دنده‌های محرک(همچنین معروف به گیره ) ایده خوبی ...
ادامه مطلب

چگونگی تعمیر ماشین لباسشویی در حالتی که روشن نمی‌شود

هنگامیکه سرپوش واشر بارگیری بالای باز است، مدار موتور کار نخواهد کرد، و دریچه ورودی آب نیز ممکن است برق دریافت نکند. این ویژگی ایمنی برای جلوگیری از آسیب‌های جدی بسیار مهم است و شما نباید آن را نادیده بگیرید. اگر سوئیچ سرپوش شکسته است، دستگاه ...
ادامه مطلب

چگونه یک ماشین لباسشویی که دارای سروصدا است را تعمیر کنیم؟(4)

آیا ماشین لباسشویی شما به هنگام چرخیدن، تخلیه کردن یا تکان دادن تاپ تاپ صدا می‌دهد یا صدای تیز و طولانی می‌دهد؟ آیا توسط یک تسمه به حرکت درمی‌آید؟ گاهی اوقات قرقره موتور که آن تسمه را به حرکت درمی‌آورد، و اغلب به خوبی تسمه را ...
ادامه مطلب

چگونه یک ماشین لباسشویی که دارای سروصدا است را تعمیر کنیم؟(3)

در مقاله تعمیر ماشین لباسشویی(6)  و (7) به معرفی 5 مورد از عوامل سروصدا در ماشین لباسشویی پرداختیم. در این مقاله به بررسی آخرین عامل می پردازیم.6- تعمیر ماشین لباسشویی  برای موتور محرکهیچ  فرقی نمی کند ماشین لباسشویی شما ...
ادامه مطلب

چگونه یک ماشین لباسشویی که دارای سروصدا است را تعمیر کنیم؟ (2)

اگر شما یک ماشین درب از بالا دارید و صدای ارتعاش را می شنوید، ممکن است مشکل از کوپلینگ موتور محرک مستقیم بین جعبه دنده وموتور باشد. این کوپلینگ از دو انشعاب محرک ساخته شده از پلاستیک است، که یکی به شفت موتور محرک و دیگری به ورودی شفت جعبه دنده متصل ...
ادامه مطلب

چگونه یک ماشین لباسشویی که دارای سروصدا است را تعمیر کنیم؟ (1)

برای تعمیر ماشین لباسشویی در این حالت اگر شما صدا را در حین چرخه گردش ماشین لباسشویی می شنوید، این می تواند نشان دهنده مشکل در پمپ آبکشی باشد. این به این خاطر است که پمپ تخلیه آب را از حمام آب خارج می کند، فرقی نمی کند که با یک تسمه، موتور ماشین ...
ادامه مطلب

چگونه یک ماشین لباسشویی را نصب کنیم؟

اگر اتاق لباسشویی شما با لوله کشی درست ساخته شده است، نصب ماشین لباسشویی جدید خیلی سریع است. جایگزینی یک ماشین لباسشویی قدیمی با یک ماشین جدید کار ساده ای است، همانطور که در زیر توضیح داده می شود.پیش از خرید ماشین لباسشویی جدید، اطمینان یابید ...
ادامه مطلب

چگونگی تعمیر ماشین لباسشویی در حالتیکه در حین پر شدن تخلیه می‌شود

برای چرخه‌های شستن و آبکشی کردن ازطریق دریچه ورودی آب، آب وارد ماشین لباسشویی شما می‌شود. بنابراین اگر لگن  بعد زمانی که باید تخلیه شود، درحال پر شدن باشد، این امر می‌تواند درنتیجه‌ی یک شکستگی در دریچه ورودی آب می‌باشد. ...
ادامه مطلب

راهنمای خرید ماشین لباسشویی

آیا نیازمند خرید یک ماشین لباسشویی جدید هستید؟ این راهنمای خرید ماشین لباسشویی به شما توصیه های تخصصی برای خرید ماشین لباسشویی را می دهد که با بودجه، سبک زندگی و نگرانی های مصرف انرژی شما متناسب خواهد بودانواع مختلفی از ماشین های لباسشویی ...
ادامه مطلب

درزگیر درب یا روکش ها در تعمیر ماشین لباسشویی

در تعمیر ماشین لباسشویی نشتی در ناحیه درب در ماشین های لباسشویی‌هایی که درب آنها از جلو است نشان دهنده پارگی در روکش ها ( یا درزگیر درب) است که مانع ورود آب به روکش خارجی و نشت آب از آنجا می شود. هر چیز تیزی که از جیب لباس های شما بیرون افتاده ...
ادامه مطلب

چگونه نشتی ماشین لباسشویی را تعمیر بکنیم؟

برای تعمیر ماشین لباسشویی در این موضوع شلنگ ها محتمل ترین عوامل نشت در یک ماشین لباسشویی هستند. شلنگ هایی وجود دارند که آب را به ماشین لباسشویی می آورند، که به منبع آب اصلی منزل شما متصل می شوند. این شلنگ ها معمولاً در قسمت پشت ماشین لباسشویی قرار ...
ادامه مطلب

آیا ماشین لباسشویی به درستی آبکشی نمی کند؟

در تعمیر ماشین لباسشویی اگر ته نشین آلودگی‌ها بر روی لباس های شما یا در دستگاه ماشین لباسشویی پس از یک گردش باقی بمانند، این مشکل می تواند علت های متعددی داشته باشد. ابتدا، اطمینان یابید که ماشین لباسشویی به درستی کار می کند- مقدار مناسبی از ...
ادامه مطلب

تعمیرات و عیب یابی ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی نیاز به تعمیر دارد؟ مشکلات متداول مربوط به ماشین های لباسشویی را با این توصیه تخصصی DIY که شامل دستورالعمل های مرحله به مرحله است، عیب یابی و تعمیر بکنید.ماشین لباسشویی با تخلیه از جلو  بایستی خالی باشد ...
ادامه مطلب

لباسشویی ایندزیت مدل IWE71251CECO

ایندزیت یکی از شرکت های قدیمی و با سابقه در زمینه لوازم برقی آشپزخانه است که سال های سال رضایت مشتریان خود را جلب کرده این شرکت معتبر علاوه بر تکننولوژی داخلی همیشه سعی داشته به ظاهر دستگاه هم توجهی ویژه کند 
ادامه مطلب

تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ مدل F14SIH

کیفیت و زیبایی ماشین لباسشویی های برند سامسونگ برای همه آشنا است اما چیزی که همه درباره آن کنجکاو هستند مشخصات فنی و ویژگی های منحصر بفرد آن است .
ادامه مطلب

تعمیر ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M84

نام برند ال جی در سال های اخیر بسیار خوش درخشیده و امروزه طرفداران و مشتریان زیادی دارد . امروز میخواهیم تعمیر ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M84 را به شما معرفی کنیم که با ظاهر خاص و تکنولوژی پیشرفته و بروز خود طرفداران زیادی دارد و بسیاری ...
ادامه مطلب

تعمیر ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M62

این ماشین لباسشویی جدید برند ال جی که به تازگی وارد بازار ایران شده دارای ظرفیت خداکثر 6 کیلو گرم لباس خیس است که برای خانواده های کوچک امروزی و زوج های جوان بسیار ظرفیت مناسبی است 
ادامه مطلب

معرفی تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا SWD-274SF

بند اسنوا یکی از برند های ملی است که در سال های اخیر نام آن خوش درخشیده و امروزه طرفداران و مشتریان زیادی دارد این مدل با الگو برداری از رقبای خارجی خود توانسته کیفیت مطلوبی در محصولات خود ایجاد کند . محصولات شرکت اسنوا با در کنار هم قرار دادن این ...
ادامه مطلب

معرفی ماشین لباسشویی سامسونگ مدل P1494

امروز میخواهیم تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ مدل P1494 را به شما معرفی کنیم که با ظاهر خاص و تکنولوژی پیشرفته و بروز خود ...
ادامه مطلب

معرفی ماشین لباسشویی ال جی مدل WM427

مانند بیشتر ماشین لباسشویی های هم رده خود از آخرین تکنولوژی های پیشرفته روز بهره برده این تعمیر ماشین لباسشویی از ...
ادامه مطلب

معرفی ماشین لباسشویی بوش مدل WAK20200GC

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK20200GC همانطور که از برند آن معلوم است دارای آخرین تکنولوژی و مقاومت و عمر بالایی است نام این برند همیشه تضمین کننده رضایت شتری بودده است البته متناسب با کیفیت بالای آن قیمت دستگاه ها هم کمی بالا تر ...
ادامه مطلب

معرفی ماشین لباسشویی سامسونگ مدل 1477

این تعمیر ماشین لباسشویی فوق العاده مدرن و پیشرفته با ظرفیت 7 کیلویی برای خانواده های کوچک تا متوسط بسیار مناسب است . دستگاه دارای دو رنگ سفید ...
ادامه مطلب

معرفی ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-L1055CS

معرفی ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-L1055CS
ادامه مطلب

معرفی ماشین لباسشویی سامسونگ مدل K149

معرفی ماشین لباسشویی سامسونگ مدل K149
ادامه مطلب

مشکلات ماشین لباسشویی و را ه حل های آنها

مشکلات ماشین لباسشویی و را ه حل های آن
ادامه مطلب

تعمیر ماشین لباسشویی بوش (BOSCH) - فراز پشتیبان

تعمیر ماشین لباسشویی بوش - فراز پشتیبان
ادامه مطلب

تعمیر لباسشویی ال جی (LG) :: تعمیرگاه مرکزی

تعمیر لباسشویی ال جی (LG) :: تعمیرگاه مرکزی
ادامه مطلب

تعمیر لباسشویی الکترولوکس :: تعمیرگاه مرکزی

تعمیر لباسشویی الکترولوکس :: تعمیرگاه مرکزی
ادامه مطلب

تعمیر ماشین لباسشویی :: تعمیرگاه مرکزی

تعمیر ماشین لباسشویی :: تعمیرگاه مرکزی
ادامه مطلب

تعمیر لباسشویی کنوود ( KENWOOD ) :: تعمیرگاه مرکزی

تعمیر لباسشویی کنوود ( KENWOOD ) :: تعمیرگاه مرکزی
ادامه مطلب

تعمیر لباسشویی زانوسی ( zanussi ) :: تعمیرگاه مرکزی

تعمیر لباسشویی زانوسی ( zanussi ) :: تعمیرگاه مرکزی
ادامه مطلب

تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ :: تعمیرگاه مرکزی

تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ
ادامه مطلب

تعمیر ماشین لباسشویی بوش :: تعمیرگاه مرکزی

تعمیر ماشین لباسشویی بوش
ادامه مطلب