راهنمای تعمیر ماشین لباسشویی

لطفا برای استفاده از ماشین لباسشویی به نکات زیر توجه فرمایید;

پس از مطالعه و بررسی مطالب زیر با شرکت فراز پشتیبان نماینده تعمیرات ماشین لباسشویی در انواع برندهای معتبر ( بوش – آ ا گ – زا نوسی – جنرال الکتریک – نف و … ) در تماس باشید;

ماشین لباسشویی روشن است اما آب نمیگیرد.

    شیر تغذیه آب ندارد :
از جاری بودن آب شهر اطمینان حاصل کنید. در صورت وجود آب در لوله کشی منزل اشکال وجود دارد. نسبت به تعمیر آن اقدام نمایید.
    فیلتر ورودی شیر الکتریکی کثیف شده است :
شیر آب تغذیه را ببندید و شیلنگ ورودی از شیر الکتریکی باز کنید و اگر توری شیر الکتریکی کثیف شده است آن را تمیز کنید.
    هیدرواستات خراب است :
پلاتین مربوط به شیر برقی را در هیدرواستات ، با دمیدن در لوله ورودی آن ، مورد بررسی قرار دهید در صورت عدم رفع عیب هیدرواستات را تعویض کنید.
    تایمر خراب است :
اتصال شیر به تایمر را بررسی کنید اگر معیوب است ، عیب آن را رفع کنید.

ماشین لباسشویی فقط آب می گیرد و عملیات بعدی آن متوقف می شود.

    هیدرواستات خراب است :
پلاتین های مربوط به تغذیه موتور تایمر در هیدرواستات ، وصل نمی شود; می توانید با دمیدن در لوله ورودی هیدرواستات عملکرد پلاتین های هیدرواستات را مورد بررسی قرار دهید; در صورت مشاهده عیب در هیدرواستات آن را تعویض کنید.

  سیم رابط هیدرواستات به موتور تایمر قطع است :
آن را تعویض کنید.
موتور تایمر خراب است :

موتور خراب است و کار نمیکند که باید آن را تعویض نمود:
موتور کار میکند اما چرخ دندهها خراب است و حرکت موتور به چرخ دنده اصلی تایمر انتقال نمییابد. که بایستی چرخ دنده معیوب را تعویض کرد.
با این که ماشین خاموش است با باز کردن شیر تغذیه آب وارد مخزن می شود.

    شیر الکتریکی خراب است :
  خرابی شیر الکتریکی در این حالت مربوط به قسمت مکانیکی آن است. یعنی باید لاستیک سر اهرم فنر ، سوراخ شدن لاستیک یا دیافراگم شیر را مورد بررسی قرار داد و درصورت عدم رفع عیب آن را تعویض کنید.

ماشین در حالی که روشن است دائما آب میگیرد و آب داخل مخزن در سطح معینی نمیایستد و مخزن لبریز میشود.

پس از کشیدن دگمه تایمر چراغ روشن نمیشود و ماشین هیچ گونه کاری انجام نمیدهد.

    پریز برق ندارد یا دوشاخه دستگاه خراب است :
تعویض یا تعمیر کنید.
    سیمهای رابط یا کابل رابط معیوب است :
آنها را تعویض کنید
  کلید قطع و وصل خراب است:
بایستی تعویض شود.

ماشین لباسشویی اتصالات کابل رابط به ترمینال در ماشین لباسشویی صحیح نیست

  محل اتصالات هادیهای کابل رابط در ترمینالها را بازدید نموده و در صورت مشاهده عیب آن را رفع کنید;
میکرو سویچ لباسشویی خراب است;
هادیها را از میکروسوچ باز کنید و توسط اهم متر قطع و وصل اهرم دستی آن ، وضعیت پلاتینهای آن را مورد آزمایش قرار دهید; در صورت خرابی میکروسویچ آن را تعویض کنید; چنانچه زبانه قفلدار ، اهرم میکروسویچ را خوب فشار نمیدهد، نسبت به رفع عیب آن اقدام کنید.

دستگاه برق دارد و چراغ روشن می شود اما دستگاه هیچ عملی ندارد.

  موتور تایمر لباسشویی خراب است :
سیمهای موتور تایمر را از تایمر باز کنید و آن را مستقیما به برق بزنید. اگر موتور کار نکرد آن را تعویض کنید.
چرخ دندهها خراب شدهاند و حرکت محور موتور به محور تایمر انتقال نمییابد : آن را تعویض کنید.

    هیدرواستات لباسشویی خراب است:
هیدرواستات را مورد بررسی قرار دهید. در صورت عدم رفع عیب آن را تعویض کنید.
شیلنگ ورودی به هیدرواستات سوراخ شده یا چاک خورده است. در نتیجه هوای فشرده از آن خارج میشود :
در صورتی که رفع عیب ممکن نباشد ، شیلنگ را تعویض کنید.

    هیدرواستات لباسشویی تنظیم  نیست :
بر روی هیدرواستات پیچ تنظیمی وجود دارد که اگر دستکاری شود سبب میگردد تنظیم سطح آب در مخزن با مشکل روبرو شود. باید پیچ را تنظیم نمود.

ماشین لباسشویی نشت آب دارد.

  لاستیک دور در لباسشویی سوراخ شده است 
اگر دستگاه به میزان معینی آبگیری کرده باشد. لاستیک دور در را از نظر نشت آب مورد بررسی قرار دهید. اصولا در قسمت پایین لاستیک مقداری آب بعد از شستشو باقی میماند که املاح موجود در آن سبب خورندگی لاستیک شده و آن را سوراخ میکند. در صورت مشاهده سوراخهای ریز آن را آپارات کنید و لاستیک را ۱۸۰ درجه بچرخانید تا قسمت آپارات شده در بالا قرار گیرد. در صورت عدم رفع عیب آن را تعویض کنید.

    مخزن لباسشویی سوراخ است 
در صورت امکان آن را تعمیر یا تعویض کنید.

اتصال شیلنگ ورودی به شیر الکتریکی درست برقرار نشده است :
ضمن بازدید محل اتصال ، نسبت به اتصال صحیح شیلنگ به شیر الکتریکی اقدام گردد.
لوله خرطومی مخزن به پمپ سوراخ شده است :
ضمن بازدید لوله خرطومی ، نسبت به رفع عیب یا تعویض آن اقدام گردد.
کاسه نمد ماشین لباسشویی خراب شده و از پشت مخزن زیر یاتاقان آب بیرون می ریزد :
ماشین لباسشویی را خاموش کنید. آب آن را تخلیه نمایید و پس از باز کردن تسمه و پولی بزرگ و در آوردن محور بلبرینگ و کاسه نمد ، کاسه نمد را تعویض کنید.
شیلنگ خروجی سوراخی دارد :
آن را تعویض کنید.
از پمپ آب ، آب خارج می شود :
نسبت به رفع عیب آن اقدام شود. اگر کاسه نمد پمپ خراب بود ، تعویض شود.
    اتصال شیلنگ رابط بین شیر الکتریکی و محفظه جاپودری صحیح نیست یا شیلنگ مزبور سوراخ است :
آن را تعویض کنید. یا رفع عیب نمایید.
    نحوی اتصال لوله لاستیکی رابط محفظه جاپودری به مخزن اشکال دارد یا لوله مزبور سوراخ شده است :
نسبت به رفع عیب یا تعویض آن اقدام نمایید.

آب داخل مخزن لباسشویی گرم نمی شود.

    ترموستات تنظیم نیست :
آن را تنظیم کنید.
   ترموستات خراب است :
آن را تعویض کنید.
    المنت خراب است :
آن را تعویض و هنگام نسب هیتر یا المنت جدید از چسب مخصوص برای آب بندی لاستیک المنت و مخزن استفاده نمایید.
سیم رابط تایمر به المنت قطع است :
سیم رابط را تعویض کنید.
   پلاتین تایمر مربوط به المنت خراب است :
آن را تعویض کنید.
  خازن خراب است :
خازن را تعویض کنید.
  سیم رابط خازن به موتور قطعی دارد :
قطعی را برطرف کنید.
سیم پیچ دور تند سوخته است :
سیم پیچ را تجدید یا تعویض کنید.
تایمر خراب است :
صفحه پلاتین تایمر را تعویض کنید.
ممکن است کلید حذف دور تند زده شده است :
کلید حذف را آزاد کنید.

ماشین ضمن آب کشی ، شدید می لرزد.

    تایمر خراب است و دور تند و کند قاطی می کند :
تایمر را تعویض کنید. یا صفحه پلاتینها را تعویض کنید.
    پمپ آب کار نمیکند و آب تخلیه نشده است :
پمپ آب را بررسی کرده نسبت به رفع عیب آن اقدام کنید.
  تسمه خراب است :
تسمه را تعویض کنید.
    یاتاقان یا بلبرینگها خراب است :
آنها را تعویض کنید.
    پیچهای ایمنی باز یا شل شده اند :
آنها را بسته یا محکم کنید.
محور مخزن شستشو تاب دارد :
آن را تعویض کنید.
    دستگاه تراز نیست :
به وسیله پایهها دستگاه را تراز کنید.

ماشین لباسشویی
دستگاه به طور کامل آب گیری میکند و صدای کار موتور شنیده میشود اما مخزن شستشو نمیچرخد.

  ممکن است تسمه پاره شده باشد :
در صورت پاره شدن آن را تعویض کنید.

ماشین ضمن کار سر و صدا راه میاندازد.

  پولیها شل شده اند :
آنها را تعویض کنید.
یاتاقان محور مخزن خراب است :
آن را تعویض کنید.
    جسم خارجی بین چیلک و مخزن شستشو گیر کرده است :
آن را مورد بررسی قرار داده و نسبت به خارج ساختن آن اقدام کنید.
    بلبرینگهای موتور خراب شده اند :
آنها را تعویض کنید.
    بلبرینگهای نگه دارنده محور مخزن خراب است :
آنها را تعویض کنید.
    بار یا لباسهای ریخته شده در مخزن زیاد است :
آنها را تعدیل کنید.

دستگاه لباسشویی آب گیری میکند. اما در همان لحظه آب تخلیه میشود. به عبارتی آب گیری تداوم دارد. اما سطح آب بالا نمیآید.

   شیلنگ خروجی به زمین افتاده است :
شیلنگ را در حداقل ۶۰ سانتیمتری از زمین قرار دهید.
   مخزن سوراخ شده است : تعمیر گاههای مجاز را در جریان امر قرار دهید.
    لوله خرطومی مخزن به پمپ سوراخ شده است :
آن را تعویض کنید.
    فیلتر پمپ آب باز شده است :
آن را در جای خود قرار دهید.

ماشین در قسمتی از برنامه توقف میکند.

  دندههای چرخ دنده تایمر خراب شده است :
آن را تعویض کنید.
    سیمهای رابط تایمر به اجزای ماشین قطع است :
آن را بررسی و تعویض کنید.

آب به قسمتهای مختلف جاپودری نمی ریزد.

    فرمان ورود آب به جاپودری صحیح نیست :
اهرم رابط بین پیستون جاپودری و ولوم سر تایمر از جای خود خارج شده است که باید نسبت به نصب صحیح آن اقدام شود.

پودر ریخته شده تماما به مخزن شستشو انتقال نمییابد.

     جاپودری کثیف است
جاپودری را از محفظه خارج کرده و آن را تمیز نمایید.

کف و آب از پشت لباسشویی محفظه بالایی مخزن نشت میکند.

    از پودر نامناسب لباسشویی استفاده شده است :
نوع پودر باید از انواع مخصوص ماشین لباسشویی باشد.

ماشین کاملا آب گیری می کند اما موتور شستشو به کار نمی افتد.

   هیدرواستات خراب است :
هیدرواستات پلاتین مربوط به موتور تایمر را به کار نمیاندازد. آن را تعویض کنید.
    سیم رابط هیدرواستات به موتور تایمر قطع است :
سیم رابط را بررسی و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.
    موتور تایمر خراب است :
آن را تعویض کنید.
    چرخ دنده رابط موتور به چرخ دنده اصلی تایمر خراب است :
آن را تعویض کنید.
    خازن خراب است. یا سیمهای رابط خازن به موتور خراب است :
نسبت به رفع یا تعویض خازن هادی آن اقدام شود.
پلاتینهای تایمر موتور خراب است :
صفحه پلاتینها را تعویض کنید.
   موتور شستشو خراب است :
ضمن بررسی موتور ، اگر عیب رفع نشود سیم پیچی موتور تجدید یا تعویض شود.
    تسمه زیاد سفت شده است :
تسمه رکلاژ شود.

بعد از آبگیری ، موتور چند لحظه به کار میافتد و سپس از کار میافتد.

    رله اورلود خراب است 
آن را تعویض کنید.
موتور نیم سوز شده است :
سیم پیچ موتور را تجدید یا تعویض کنید.
    بار ماشین زیاد است :
بار ماشین را تعدیل کنید.
تسمه سفت بسته شده است :
تسمه را رکلاژ کنید.

ماشین کار میافتد اما پمپ آب ، آب کثیف را از داخل مخزن تخلیه نمیکند.

    فیلتر پمپ آب کثیف است :
فیلتر را باز کرده و آن را تمیز کنید.
    پلاتین تایمر مربوط به پمپ خراب است :
صفحه پلاتین یا پلاتین را تعویض کنید.
پمپ آب گیرپاچ کرده است :
پمپ آب را باز کرده و رفع گیرپاچ شود.
شیلنگ خروجی تاخورده است :
    تاخوردگی را درست نمایید.

لباسشویی کلیه کارها را انجام میدهد اما دور تند ندارد و آب کشی نمیکند.

مطالب مرتبط