چگونگی تعمیر کردن تایمر ماشین‌لباسشویی

۱-سوئیچ سرپوش در تعمیر ماشین لباسشویی

هنگامیکه سرپوش بالایی ماشین لباسشویی باز است، مدار موتور کار نخواهد کرداین ویژگی ایمنی برای جلوگیری از صدمات جدی حیاتی است، و نباید آن را صرفنظر کنیداگر سوئیچ سرپوش شکسته باشد، تایمر نیز کار نخواهد کرد، و تعمیر آن در الویت استکار را با پیداکردن سوئیچ سرپوش شروع کنید، که معمولا در زیر سرپوش اصلی قرار داردیک میله یا اهرم متصل شده به سرپوش هنگامیکه سرپوش بسته است فعال خواهد شدماشین لباسشویی را از برق بکشید و ببینید که آیا سوئیچ توسط اهرم یا محرک هنگامیکه سرپوش مسدود است خراب کار می‌کند یا نهسیم‌ها را از سوئیچ جدا کنید و از مولتی متر برای بررسی اتصال الکتریکی استفاده کنید.

اگر سوئیچ برای مدارهای تایمر برق تامین نمی‌کند پس باید آن را تعویض کنیداگر سوئیچ با این وجود متصل است، پس نیاز خواهید داشت که تایمر و مابقی اجزا در این بخش را بررسی کنید تا مشکل مشخص شود.

ماشین لباسشویی۲-تایمر و موتور تایمر در تعمیر ماشین لباسشویی

هنگامیکه تایمر گیر کرده است، بررسی تایمر و موتور آن منطقی استتایمر متشکل است از یک آرایه از اتصالات الکتریکی کار کننده توسط یک قطعه بادامک، که خودش نیز به نوبه‌ی خود توسط موتور تایمر دارای برق می‌شودماشین لباسشویی را از برق بکشید، از طرح سیم‌کشی مدل ماشین‌تان برای پیداکردن پایانه‌ها در تایمر که موتور تایمر را کنترل می‌کنند استفاده کنید، و از مولتی متر برای بررسی کردن آنها استفاده کنیدسپس خود موتور تایمر را برای اتصال الکتریکی بررسی کنیدبا اینحال، اگر به یک موتور تایمر جایگزین نیاز دارید، به احتمال زیاد باید کل تایمر را خریداری کنید، چونکه موتور معمولا جداگانه فروخته نمی‌شود.

۳-کنترل سطح آب در تعمیر ماشین لباسشویی

موتور تایمر، که تایمر را به کار می‌اندازد، از سوئیچ سطح آب برای شروع به کارکردن سیگنال دریافت می‌کندهنگامیکه لگن برای لغزیدن سوئیچ سطح آب به اندازه کافی پر از آب شده است آن سیگنال به وجود می‌آیدبنابراین اگر ماشین لباسشویی شما در حال پر شدن با آب است اما تایمر کار نمی‌کند، منطقی است که اطمینان حاصل کنید که سوئیچ سطح آب هنگامیکه لگن پر است به تایمر سیگنال الکتریکی ارسال می‌کندشما می‌توانید چرخه‌ی ماشین‌تان را مشاهده کنید، و هنگامیکه لگن پر است و صدای قطع شدن شیر ورودی آب را می‌شنوید، ماشین لباس‌شویی را از برق بکشید.

سوئیچ سطح آب را در پشت کنسول کنترل اصلی پیدا کنید که دارای پیچه‌ها، دکمه‌ها، یا برجستگی‌های استفاده شده برای انتخاب چرخه استسپس سیم‌های صحیح را جدا کنید و اتصال پایانه‌های سوئیچ سطح آب را، با استفاده از طرح سیم‌کشی برای مدل ماشین‌لباسشویی‌تان به منظور پیدا کردن ترمینال‌هایی که تایمر را کنترل می‌کنند، و مولتی‌مترتان، بررسی کنید.

مطالب مرتبط