چگونگی تعمیر ماشین ظرفشویی که ظرف ها را تمیز نمی کند(بخش دوم)

۴-ساطور در تعمیر ماشین ظرفشویی

فرض می شود که خرده های غذای روی ظروف توسط ساطور یا له کننده غذا ریز ریز می شوند، بطوریکه برای تخلیه مناسب باشنددرغیراینصورت، تخلیه ممکن است مسدود شود و خره های غذا می توانند از طریق بازوهای اسپری کننده وارد شوند و در آنجا یا مجدد برروی ظروف بچسبنداگر در انتهای چرخه ماشین ظرفشویی ظروف کثیف باشند، پمپ تخلیه را نگاه کنید تا ببینید آنها خرده های غذا در آنجا چسبیده اند یا نهاگر اینگونه است، ساطور غذا می تواند دچار نقص باشد.

۵-شیر ورودی آب در تعمیر ماشین ظرفشویی

در بسیاری از موارد، علت درست کار نکردن ماشین ظرفشویی این است که شیر ورودی آب آن شکسته استاین شیر، معمولا در قسمت جلوی ماشین ظرفشویی در پشت پنل دسترسی پایین یافت می شود، اطمینان حاصل می کند که در حین بخش پرکردن چرخه آبه کافی وارد لگن می شودهنگامیکه ماشین باید کار پر کردن را انجام دهد آن را متوقف کنید تا بررسی کنید که آیا سطح آب به پایین گرم کننده می رسداگر نه، ماشین را تخلیه کنید و از برق بکشیداطمینان حاصل کنید که آب می تواند از بخش اصلی آب بدون هیچ مانعی وارد شیر شودبرای بررسی اینکه آیا شیر اتصال الکتریکی برای بازشدن دارد یا نه از مولتی متر استفاده کنید، و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.

تعمیر ظرفشویی۶-لوله تحویل آب در تعمیر ماشین ظرفشویی

ماشین های ظرفشویی که یک بازوی اسپری کننده بالایی یا یک بازوی اسپری کننده بالایی و میانی دارند، هنگامیکه به درستی در حال شستن ظروف هستند باید لوله تحویل آب آنها بررسی شودگاهی اوقات به اصطلاح یک شیر چند شاخه بازوی شستشوی، این لوله پلاستیکی باید همتراز با بازوهای اسپری کننده برای آوردن آب از پمپ به بازوها باشدانسداد در لوله را بررسی کنیداگر یک فیلتر دارد، آشغال هایی که ممکن است آب را در آنجا مسدود کنند را بررسی کنید.

۷-فیلترها در تعمیر ماشین ظرفشویی

فرض می شود که خرده های غذایی که در ماشین ظرفشویی از ظروف پاک می شوند با آب شستشو توسط یک فیلتر برداشته می شونداین فیلتر می تواند در بخشی از پمپ که آب را می چرخاند قرار داده شود، یا می تواند در شیر چند شاخه بازوی شستشو باشددرحالیکه فیلتر ها خودشان را تمیز می کنند، آب سخت یا استفاده از مواد شوینده نامناسب می تواند آنها را مسدود کنددر صورت نیاز فیلتر(هارا تمیز کنیداگر آنها پاهر یا ساییده هستند، آنها را تعویض کنیدو پس از کار کردن برروی فیلترها، اطمینان حاصل کنید که آب کثیف شستشو حفره های بازوی اسپری کننده را نیز مسدود نکردند.

بعد از بررسی موارد فوق برای تعمیر ماشین ظرفشویی خود و در صورت عدم نتیجه گیری با تعمیرکاران متخصص ما تماس بگیرید.

مطالب مرتبط